Friday , October 20 2017
Trang chủ / Đề tài – Dự án

Đề tài – Dự án

Thông tin chung về dự án Danida

Dự án “Nghiên cứu thủy tai do biến đổi khí hậu và xây dựng hệ thống thông tin nhiều bên tham gia nhằm giảm thiểu tính dễ bị tổn thương ở Bắc Trung Bộ Việt Nam (CPIS)” nhằm đạt được các mục tiêu: 1) Đánh giá được tác động của …

Xem thêm »

Sản phẩm đề tài KC08.29/06-10

Sau 2 năm thực hiện, Đề tài KC08.29 đã đạt được đầy đủ các mục tiêu đề ra, thể hiện qua các sản phẩm khoa học và sản phẩm đào tạo nhận được. Tên sản phẩm Chỉ tiêu, chất lượng Sản phẩm khoa học  Cơ sở dữ liệu quan trắc …

Xem thêm »