Monday , August 2 2021

Đề tài – Dự án

Sản phẩm đề tài KC08.29/06-10

Sau 2 năm thực hiện, Đề tài KC08.29 đã đạt được đầy đủ các mục tiêu đề ra, thể hiện qua các sản phẩm khoa học và sản phẩm đào tạo nhận được. Tên sản phẩm Chỉ tiêu, chất lượng Sản phẩm khoa học  Cơ sở dữ liệu quan trắc …

Xem thêm »