Wednesday , April 21 2021

Thông tin chung về dự án Danida

Dự án “Nghiên cứu thủy tai do biến đổi khí hậu và xây dựng hệ thống thông tin nhiều bên tham gia nhằm giảm thiểu tính dễ bị tổn thương ở Bắc Trung Bộ Việt Nam (CPIS)” nhằm đạt được các mục tiêu: 1) Đánh giá được tác động của BĐKH đến thủy tai và hệ quả của nó đến hoạt động sản xuất nông nghiệp và thủy sản ở các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Ninh (NHQ); 2) Xây dựng một mô hình làm việc nhóm bao gồm các nhà khoa học, các nhà hoạch định chính sách và cộng đồng địa phương để tích hợp các kinh nghiệm bản địa và các kiến thức khoa học; 3) Thiết lập một hệ thống thông tin nhiều bên tham gia (PIS) phục vụ công tác nghiên cứu khoa học, phục vụ quá trình ra quyết định và đáp ứng nhu cầu của cộng đồng địa phương trong việc giảm thiểu tính dễ bị tổn thương và hỗ trợ năng lực cho chính quyền và cộng đồng địa phương trong việc áp dụng công nghệ mới; và 4) Phát triển nguồn nhân lực nghiên cứu ứng dụng trong lĩnh vực thích ứng với BĐKH.

Tên dự án: Nghiên cứu thủy tai do biến đổi khí hậu và xây dựng hệ thống thông tin nhiều bên tham gia nhằm giảm thiểu tính dễ bị tổn thương ở Bắc Trung Bộ Việt Nam (CPIS)

  1. Mã ngành dự án: M74901
  2. Tên nhà tài trợ: DANIDA, Bộ ngoại giao Đan Mạch
  3. Cơ quan chủ quản: Đại học Quốc gia Hà Nội
  4. Đơn vị đề xuất dự án: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
  5. Chủ dự án: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
  6. Chủ nhiệm dự án: GS. TS. Phan Văn Tân
  7. Thời gian thực hiện dự án: 36 tháng (2013-2015)
  8. Địa điểm thực hiện dự án: Vùng duyên hải ba tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình
Content Protection by DMCA.com