Wednesday , March 3 2021

Giới thiệu đề tài KC.08.29

Đề tài “Nghiên cứu tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu đến các yếu tố và hiện tượng khí hậu cực đoan ở Việt Nam, khả năng dự báo và giải pháp chiến lược ứng phó” là Đề tài cấp Nhà nước có mã số KC.08.29/06-10, dự kiến thời gian thực hiện là 24 tháng, từ tháng 01/2009 đến tháng 12/2010.

  1. Tên Đề tài: Nghiên cứu tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu đến các yếu tố và hiện tượng khí hậu cực đoan ở Việt Nam, khả năng dự báo và giải pháp chiến lược ứng phó
  2. Mã số: KC.08.29/06-10
  3. Thời gian thực hiện: 24 tháng (từ tháng 01/2009 đến tháng 12/2010)
  4. Cấp quản lý: Nhà nước
  5. Kinh phí: Từ Ngân sách sự nghiệp khoa học
  6. Thuộc Chương trình:  Khoa học và công nghệ phục vụ phòng tránh thiên tai, bảo vệ môi trườngvà sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, mã số: KC.08/06-10
  7. Lĩnh vực khoa học: Tự nhiên
  8. Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Phan Văn Tân, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội.
  9. Thư ký đề tài: TS. Trần Quang Đức, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội.
  10. Tổ chức chủ trì đề tài: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.

E-mail: dhkhtnhn@hn.vnn.vn
Website: http://hus.vnu.edu.vn

Các tổ chức phối hợp chính thực hiện đề tài
Tổ chức 1: Trung tâm Nghiên cứu Khí tượng Khí hậu, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường
Tổ chức 2: Phân viện Khí tượng Thủy văn và Môi trường Phía Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Content Protection by DMCA.com