Wednesday , April 21 2021

Giới thiệu đề tài KC.08.29

Đề tài “Nghiên cứu tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu đến các yếu tố và hiện tượng khí hậu cực đoan ở Việt Nam, khả năng dự báo và giải pháp chiến lược ứng phó” là Đề tài cấp Nhà nước có mã số KC.08.29/06-10, dự kiến thời gian thực hiện là 24 tháng, từ tháng 01/2009 đến tháng 12/2010.

  1. Tên Đề tài: Nghiên cứu tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu đến các yếu tố và hiện tượng khí hậu cực đoan ở Việt Nam, khả năng dự báo và giải pháp chiến lược ứng phó
  2. Mã số: KC.08.29/06-10
  3. Thời gian thực hiện: 24 tháng (từ tháng 01/2009 đến tháng 12/2010)
  4. Cấp quản lý: Nhà nước
  5. Kinh phí: Từ Ngân sách sự nghiệp khoa học
  6. Thuộc Chương trình:  Khoa học và công nghệ phục vụ phòng tránh thiên tai, bảo vệ môi trườngvà sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, mã số: KC.08/06-10
  7. Lĩnh vực khoa học: Tự nhiên
  8. Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Phan Văn Tân, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội.
  9. Thư ký đề tài: TS. Trần Quang Đức, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội.
  10. Tổ chức chủ trì đề tài: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.

E-mail: dhkhtnhn@hn.vnn.vn
Website: http://hus.vnu.edu.vn

Các tổ chức phối hợp chính thực hiện đề tài
Tổ chức 1: Trung tâm Nghiên cứu Khí tượng Khí hậu, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường
Tổ chức 2: Phân viện Khí tượng Thủy văn và Môi trường Phía Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Content Protection by DMCA.com