Wednesday , April 21 2021

Sản phẩm đề tài KC08.29/06-10

Sau 2 năm thực hiện, Đề tài KC08.29 đã đạt được đầy đủ các mục tiêu đề ra, thể hiện qua các sản phẩm khoa học và sản phẩm đào tạo nhận được.

Tên sản phẩm
Chỉ tiêu, chất lượng
Sản phẩm khoa học
 Cơ sở dữ liệu quan trắc lịch sử về các yếu tố và hiện tượng khí hậu cực đoan ở Việt Nam, bao gồm các yếu tố: Tx, Tm, Vx, RHx, Rx, T, bão Biển Đông và bão Việt Nam; các hiện tượng (số lần xuất hiện) rét đậm, front lạnh, mưa lớn,…
 Các file số liệu đã được định dạng chuẩn theo qui cách để các chương trình có thể đọc và khai thác sử dụng
 Bộ số liệu tái phân tích toàn cầu ERA40, NNRP1, NNRP2 dùng trong nghiên cứu mô phỏng khí hậu bằng các mô hình khí hậu khu vực
 Các file số liệu đã được định dạng chuẩn GRIB1 hoặc NetCDF
 Bộ số liệu toàn cầu về các kịch bản biến đổi khí hậu được sử dụng để dự tính điều kiện khí hậu cực đoan trong tương lai bằng các mô hình khí hậu khu vực
 Các file số liệu đã được định dạng chuẩn GRIB1 hoặc NetCDF
 Bộ các chương trình phần mềm thống kê dự báo hạn mùa các yếu tố và hiện tượng khí hậu cực đoan, gồm REG, ANN, FDA
 Chương trình trình nguồn viết bằng ngôn ngữ Fortran và/hoặc C, có thể chạy được trên hệ điều hành UNIX hoặc LINUX
 Các bộ mô hình khí hậu khu vực (RegCM, MM5CL, REMO) mô phỏng và dự báo, dự đoán khí hậu khu vực
 Chương trình nguồn viết bằng ngôn ngữ Fortran và/hoặc C của các mô hình kèm theo các công cụ hỗ trợ đã được sửa đổi, cải tiến có thể biên dịch và chạy được trên môi trường hệ điều hành LINUX
 Bộ mô hình CAM/SOM (hoặc tương đương) mô phỏng và dự báo mùa các trường toàn cầu
 Chương trình nguồn của mô hình viết bằng ngôn ngữ Fortran và/hoặc C biên dịch và chạy được trên hệ điều hành LINUX
 Kết quả mô phỏng và dự tính các yếu tố và hiện tượng khí hậu cực đoan ở Việt Nam bằng các mô hình khí hậu khu vực
 Các file số liệu định dạng chuẩn và dạng ảnh gif hoặc tương tự thể hiện điều kiện khí hậu cực đoan trong tương lai ở Việt Nam
 Báo cáo tổng kết đề tài
 Mô tả đầy đủ, ngắn gọn và làm nổi bật được mức độ, tính chất, xu thế biến đổi và tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu đến các yếu tố và hiện tượng khí hậu cực trị, đánh giá được khả năng dự báo khí hậu, các hiện tượng khí hậu cực trị hạn mùa, kết quả dự đoán điều kiện khí hậu cực trị trong tương lai và những giải pháp chiến lược ứng phó.
 Đã đăng 07 bài trên các Tạp chí Climate Research, Tạp chí Khí tượng Thủy văn, Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội, Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Quốc tế.
Đang gửi đăng 03 bài khác
 Đảm bảo chất lượng theo yêu cầu của các Tạp chí
 Sản phẩm đào tạo
 03 Tiến sĩ (đang thực hiện), 04 Thạc sĩ (02 đã bảo vệ, 02 đang thực hiện)
Content Protection by DMCA.com