Friday , March 5 2021

Nghiên cứu tác động của El Niño Modoki đến ngày bùng phát gió mùa mùa hè trên khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ

Nghiên cứu tác động của El Niño Modoki đến ngày bùng phát gió mùa mùa hè trên khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ

Nguyễn Thị Thanh Huệ*, Ngô Đức Thành

Khoa Khí tượng Thủy văn và Hải dương học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN,
334 Nguyễn Trãi, Hà Nội, Việt Nam

Nhận ngày 08 tháng 12 năm 2014
Chỉnh sửa ngày 17 tháng 12 năm 2014; Chấp nhận đăng ngày 05 tháng 01 năm 2015

Tóm tắt: Nghiên cứu này xác định thời kỳ El Niño, El Niño Modoki, đánh giá tác động của El Niño Modoki đến ngày bùng phát gió mùa mùa hè trên khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ giai đoạn 1981-2007. Năm El Niño Modoki xuất hiện: ngày bùng phát gió mùa mùa hè đến muộn hơn 10- 20 ngày so với các năm trung tính nhưng sự chênh lệch này lại không rõ ràng và đồng nhất khi so sánh với ngày bùng phát gió mùa trong những năm El Niño xuất hiện. Năm El Niño Modoki suy yếu: ngày bùng phát đến muộn hơn khoảng 10 ngày so với các năm trung tính và muộn hơn 5 ngày so với các năm El Niño suy yếu nhưng lượng mưa nhận được trong thời kì này lớn hơn đáng kể so với năm El Niño suy yếu và năm trung tính. Ngày bắt đầu muộn hơn trong những năm El Niño Modoki liên quan đến sự rút lui chậm trễ sang phía đông của áp cao cận nhiệt Tây Thái Bình Dương.
Từ khóa: El Ninño Modoki, gió mùa mùa hè, bùng phát.

Trích dẫn:
Nguyễn Thị Thanh Huệ, Ngô Đức Thành, 2015: Nghiên cứu tác động của El Niño Modoki đến ngày bùng phát gió mùa mùa hè trên khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Tập 31, Số 1S tr. 30-38

Content Protection by DMCA.com