Wednesday , April 21 2021

Mô phỏng nhiều năm trường khí hậu trong ENSO bằng mô hình khí hậu toàn cầu CAM

Mô phỏng nhiều năm trường khí hậu trong ENSO bằng mô hình khí hậu toàn cầu CAM

Trần Quang Đức*

Khoa Khí tượng Thủy văn và Hải dương học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN,
334 Nguyễn Trãi, Hà Nội, Việt Nam

Nhận ngày 26 tháng 6 năm 2015
Chỉnh sửa ngày 28 tháng 7 năm 2015; Chấp nhận đăng ngày 6 tháng 8 năm 2015

Tóm tắt: Sử dụng số liệu điều kiện ban đầu và điều kiện biên nhiệt độ mặt nước biển của NCAR/NCEP giai đoạn từ năm 1960 đến năm 1990 chạy mô hình khí hậu toàn cầu CAM3.0, bài báo nghiên cứu mô phỏng các trường khí tượng cơ bản: khí áp mực biển, bức xạ sóng dài đi ra, gió vĩ hướng mực 850mb cho 6 đợt ENSO và nhiều năm. Kết quả nghiên cứu cho thấy, mô hình khí hậu toàn cầu CAM3.0 đã mô phỏng rất tốt trường bức xạ sóng dài đi ra, trong khí đó mô phỏng tương đối tốt trường khí áp mực biển và trường gió mực 850mb. Đối với mô phỏng nhiều năm, mô hình CAM3.0 nắm bắt được tương đối tốt dấu hiệu các đợt ENSO qua trường thông lượng bức xạ sóng dài đi ra và vận tốc gió vĩ hướng mực 850mb.
Từ khóa: ENSO, El Nino, La Nina, CAM, mô phỏng.

Trích dẫn:
Trần Quang Đức, 2015. Mô phỏng nhiều năm trường khí hậu trong ENSO bằng mô hình khí hậu toàn cầu CAM. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Tự nhiên và Công nghệ 31, Số 3S, tr. 80-89.

Content Protection by DMCA.com