Friday , March 5 2021

Thư viện

Chia sẻ các tài liệu, giáo trình, sách và các bài báo nghiên cứu, báo cáo khoa học về:
+ Nghiên cứu khoa học Khí tượng Thủy văn và hải dương học.
+ Nghiên cứu khoa học Trái Đất.

Biến đổi khí hậu ở Việt Nam: Một số kết quả nghiên cứu, thách thức và cơ hội trong hội nhập quốc tế

Biến đổi khí hậu ở Việt Nam: Một số kết quả nghiên cứu, thách thức và cơ hội trong hội nhập quốc tế Phan Văn Tân*, Ngô Đức Thành Khoa Khí tượng Thuỷ văn và Hải dương học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN Nhận ngày 18 tháng …

Xem thêm »