Wednesday , April 21 2021

Nghiên cứu lựa chọn sản phẩm mô hình khí hậu toàn cầu từ dự án CMIP5 cho khu vực Việt Nam

Nghiên cứu lựa chọn sản phẩm mô hình khí hậu toàn cầu từ dự án CMIP5 cho khu vực Việt Nam

Phạm Quang Nam, Ngô Đức Thành*

Khoa Khí tượng Thuỷ văn và Hải dương học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN,
334 Nguyễn Trãi, Hà Nội, Việt Nam

Nhận ngày 29 tháng 11 năm 2013
Chỉnh sửa ngày 10 tháng 12 năm 2013; Chấp nhận ngày 16 tháng 12 năm 2013

Tóm tắt: Bài báo này trình bày nghiên cứu lựa chọn sản phẩm mô hình khí hậu toàn cầu từ Dự án So sánh Đa Mô hình pha 5 – CMIP5 (Couple Model Intercomparison Project 5) nhằm phục vụ bài toán chi tiết hóa động lực cho khu vực Việt Nam. Số liệu trường gió mực 850hPa, trường nhiệt độ gần bề mặt và trường mưa từ 9 mô hình toàn cầu tham gia dự án CMIP5 đã được tải về cho thời kỳ quá khứ 1979-2005. Các trường mô phỏng được đánh giá với số liệu tái phân tích NCEP/NCAR và số liệu mưa phân tích CMAP cho khu vực Việt Nam và lân cận. Kết quả bước đầu cho thấy kỹ năng mô phỏng của các mô hình với các trường mô phỏng là tương đối khác nhau. Đối với trường gió, kỹ năng mô phỏng tương đối tốt thuộc về các mô hình ACCESS1-3, BCC-CSM1.1 và CanESM2. Đối với nhiệt độ bề mặt, các mô hình cho kỹ năng khá đồng đều khi biểu diễn cho cả mùa đông và mùa hè ngoại trừ MIROC5, GIS-E2-H và BCC-CSM1.1. Trong khi đó mô phỏng mưa tốt nhất thuộc về mô hình CanESM2.
Từ khóa: Biến đổi khí hậu, CMIP5, mô hình khí hậu toàn cầu, chi tiết hóa động lực, Việt Nam

Trích dẫn:
Phạm Quang Nam, Ngô Đức Thành, 2013: Nghiên cứu lựa chọn sản phẩm mô hình khí hậu toàn cầu từ dự án CMIP 5 cho khu vực Việt Nam Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Tập 29, số 2S, 134 – 142.

Content Protection by DMCA.com